PROJECT : MALADA Grand Coulee
(ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่)
ผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสา – คาน ตามแบบที่วิศวกรกำหนด