6/10/59  แนะนำอีกหนึ่งโครงการ ที่ใช้คอนกรีตมวลเบา เค บล็อค ในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้การผลิตพืชอินทรีย์ การแปรรูปกาแฟ ชาและสมุนไพร หมู่บ้านทับเดื่อ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่