เสร็จเรียบร้อยงานติดตั้งหินเทียมมวลเบา c stone รุ่น RT-C03 ที่โครงการ Urban Maerim Condominium ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นวัตกรรมใหม่ในการผลิตหินเทียม ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีของคอนกรีตมวลเบามาผสมผสานกับการผลิตหินเทียม ภายใต้การออกแบบอันประณีต และการใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง

103094103097CIMG6211