14
มี.ค.

โอกาสมาแล้ว!! ธอส. จัด 4 แพ็คเกจ “กู้เงินซื้อบ้าน” สานฝันผู้มีรายได้น้อย ให้มีบ้านได้ง่ายขึ้น

หากคุณกำลังจะทำการกู้เงินจากธนาคารเพื่อเอามาซื้อบ้านสักหลัง วันนี้มีแพ็คเกจที่น่าสนใจจากธนาคารอาคารสงเคราห์หรือ ธอส. มาฝากเพื่อนๆ ชาวเว็บกัน โดยทาง ธอส. นั้น ได้ออกแบบแพ็คเกจ สินเชื่อเพื่อสังคม เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง กู้เงินมาซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น

งานนี้คุณ ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เผยว่า มีความต้องการที่จะผลักดันให้ประชาชนทุกระดับและทุกกลุ่มอาชีพ สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ครอบคลุมทั้ง ผู้ทำงานอิสระ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สูงอายุ โดยจะมีถึง 4 แพ็คเกจด้วยกัน ประกอบไปด้วย

1. โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการครู ปี 2560

 • สำหรับข้าราชการครูในโรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย เป็นของตนเองและ/หรือคู่สมรสจดทะเบียน
 • อัตราดอกเบี้ย
  • ปีที่ 1-2 เท่ากับ MRR-3.75% ต่อปี หรือเท่ากับ 3% ต่อปี
  • ปีที่ 3-4 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.75% ต่อปี
  • ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย MRR-1.75% ต่อปี
  • ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี
 • กรณีกู้ชำระเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.75% ต่อปี) ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. พร้อมปลูกสร้างอาคาร และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้

house-ghbank-news-12. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560

 • สำหรับข้าราชการ ทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง กรมหรือเทียบเท่า และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • อัตราดอกเบี้ย
  • ปีที่ 1-2 เท่ากับ MRR-3.75% ต่อปี หรือเท่ากับ 3% ต่อปี
  • ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.75% ต่อปี
  • ปีที่ 4 เท่ากับ MRR-1.75% ต่อปี
  • ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี
 • กรณีกู้ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย/ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอัตราดอกเบี้ย MRR ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย/ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ และซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส.พร้อมปลูกสร้างอาคาร และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้

house-ghbank-news

3. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ ปี 2560

 • ให้กู้สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยสามารถกู้ร่วมกับคู่สมรสจดทะเบียน บุตร หรือหลานได้
 • ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ โดยอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ
  • 3.1 กรณีที่อยู่อาศัยมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
   • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – 2 เท่ากับ MRR – 3.50% ต่อปี หรือเท่ากับ 3.25% ต่อปี
   • ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.50% ต่อปี
   • ปีที่ 4 เท่ากับ MRR-1.75% ต่อปี
   • ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี
   • ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เท่ากับ MRR-1.25% ต่อปี และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
  • 3.2 กรณีหลักประกันแบบบ้านทั่วไป
   • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ MRR – 3.00% ต่อปี หรือเท่ากับ 3.75% ต่อปี
   • ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-2.50% ต่อปี
   • ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี
   • ปีที่ 4 เท่ากับ MRR-1.50% ต่อปี
   • ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้

house-ghbank-news-2

4. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2560

 • สำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้รวมไม่เกินจำนวนที่ธนาคารกำหนด วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ย
  • ปีที่ 1 – 2 เท่ากับ 2.99% ต่อปี
  • ปีที่ 3 เท่ากับ 4.00% ต่อปี
  • ปีที่ 4 เท่ากับ 4.75% ต่อปี
  • ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้
 • กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี วัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซม

house-ghbank-news-3

 

หากเพื่อนๆ ชาวเว็บสนใจ สามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ ghbank.co.th และ Facebook ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ที่มา : https://www.ghbank.co.th/