ตารางเปรียบเทียบ

  • Home
  • /
  • ตารางเปรียบเทียบ

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตร

รายการ K BLOCK อิฐมอญ อิฐมวลเบา  ท้องตลาด
ราคา 195.00 บาท 110.50 บาท 195.00 บาท
ปูนก่อ 6.60 บาท
ใช้ประมาณ 6 กก.
@ 1.10 บาท
ปูนก่อทั่วไป
44.00 บาท
ใช้ประมาณ 40 กก.
@ 1.10บาท
ปูนก่อทั่วไป
7.40 บาท
ใช้ประมาณ 2 กก.
@ 3.70 บาท
ปูนก่อผสม(พิเศษ)
ปูนฉาบ 48.00 บาท
ปูนฉาบทั่วไป
ใช้ประมาณ 40 กก.
@ 1.20บาท ฉาบ 2 ด้าน
(ด้านละ 1 ซม.)
96.00 บาท
ปูนฉาบทั่วไป
ใช้ประมาณ 80 กก.
@ 1.20 บาท ฉาบ 2 ด้าน
(ด้านละ 2 ซม.)
74.00 บาท
ปูนฉาบมวลเบา
ใช้ประมาณ40 กก.
@ 1.85 บาท ฉาบ 2 ด้าน
(ด้านละ 1 ซม.)
ค่าแรง 125.00 บาท 165.00 บาท 145.00 บาท
ค่าเสาเอ็นและคาน ไม่ต้องใช้เสาเอ็น (≤10 ตร.ม.) ใช้เสาเอ็นปกติ ไม่ต้องใช้เสาเอ็น (≤10 ตร.ม.)
รวมค่าใช้จ่าย 374.60 บาท 415.00 บาท 421.40 บาท

รวมค่าขนส่ง : เป็นราคาที่จัดส่งสินค้าในปริมาณเต็มเที่ยว
ปูนฉาบมวลเบา : เป็นปูนที่ต้องนำมาใช้เฉพาะอิฐมวลเบาท้องตลาด
ค่าแรง : คำนวณจากความเร็วในการทำงาน

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ

คุณสมบัติ (Properties) K BLOCK อิฐมอญ อิฐมวลเบา  ท้องตลาด หน่วย
น้ำหนัก 65 130 58 กก./ตร.ม.
น้ำหนักรวมปูนฉาบ 2 ด้าน 90-100 180 90 กก./ตร.ม.
จำนวนการใช้งานต่อ 1 ตารางเมตร 8.33 (7.8) 130-145 8.33 ก้อน/ตร.ม.
ค่ากำลังอัด 30-80 15-40 30-80 กก./ตร.ซม.
ค่าการนำความร้อน 0.14 1.15 0.13 วัตต์/ม.เคลวิน
ค่าการทนไฟ 4 1-2 4 ชั่วโมง
ค่าการป้องกันเสียง 44 38 43 เดซิเบล
ค่าการดูดซึมน้ำ 17 20 >30 เปอร์เซ็นต์
ความรวดเร็วในการก่อ 20-25 6-12 15-25 ตร.ม./วัน
เปอร์เซ็นต์ความเสียหายในการทำงาน 0-3 10-30 0-3 เปอร์เซ็นต์
ปูนก่อ-ปูนฉาบที่ใช้ ปูนฉาบทั่วไป ปูนฉาบทั่วไป ปูนฉาบมวลเบา
การใช้งาน ปกติทั่วไป ปกติทั่วไป ต้องมีความชำนาญ

ตารางผลการทดสอบ

คุณสมบัติ (Properties) หน่วยนับ ผลการทดสอบ ทดสอบโดย (Testing Institute)
ค่าความหนาแน่น
(Dry Density)
กก./ลบ.ม. (Kg/Cu.m) 900 AIT
ค่ากำลังอัด
(Compressive Strength)
กก./ตร.ซม. (KSC) 30-80 KMUTT , AIT
ค่าการนำความร้อน, K
(Thermal Conductivity)
วัตต์ / ม.เคลวิน (Watt / m.K) 0.14 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ค่าการทนไฟ
(Fire Protection Rating)
ชม. (Hrs.) 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่าการดูดซึมน้ำ
(Water Absorption)
เปอร์เซนต์ (%) 17 AIT
ค่าการป้องกันเสียง
(Sound Transmission Class(STC))
เดซิเบล (dB) 44 NRC  (Canada) Formula